Blog

COVID-19

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych gości oraz pracowników jest dla nas priorytetem. Jak informuje Główny Inspektor Sanitarny w zaleceniach przekazanych  dla obiektów hotelarskich  w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego,  ryzyko że nasi goście lub personel naszych obiektów mogą zostać zakażeni, przebywając na terenie tych obiektów, jest obecnie bardzo niskie.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. 

Dlatego powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcją:

 1. Pamiętajmy aby często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Pamiętajmy aby stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Pamiętajmy aby zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zaaspirować wirusa.

 1. Pamiętajmy aby unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. My pamiętamy o naszych pracownikach, którzy będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE  przychodzą do pracy.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 • My,  zapewniliśmy dostęp w naszych obiektach  do miejsc, w których nasi goście, kontrahenci i pracownicy  mogą myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
 • My,  umieściliśmy dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach i w widocznych miejscach w miejscu pracy i dbamy o to aby były regularnie napełniane.
 • My, wywiesiliśmy plakaty promujące mycie rąk,
 • My, zorganizowaliśmy szkolenia dla personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • My, wyposażyliśmy naszych pracowników w przyłbice, maseczki i rękawiczki.
 • My,  zapewniliśmy aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
 1. My, zadbaliśmy aby powierzchnie w tym podłogi, biurka, lady i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze były regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,
 2. My, starannie czyścimy i dezynfekujemy wszystkie miejsca np. toalety z których często korzystają goście i pracownicy[1].

To wszystko po to aby mogli Państwo u nas bezpiecznie, zdrowo i odpowiedzialnie spędzić  wolny czas i cieszyć się  radością z przebywania razem.

  Dbajmy o siebie nawzajem ?