Regulamin obiektu , polityka prywatności

Regulamin obiektu, polityka prywatności

Regulamin Apartamentów Caminski Delux

 1. Właścicielem i administratorem Apartamentów jest Pan Dawid Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Trade&Consult Dawid Kamiński, z siedzibą w Domasław, Ul. Tyniecka 14A, 55-040 Kobierzyce NIP 883-164-48-79, adres e-mail: rezerwacje@caminski.pl , tel. 726-150-726. Wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Prowadzonej przez Ministra Rozwoju ( dalej „Apartamenty” )
 2. Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego i spokojnego pobytu w naszych Apartamentach , dlatego bardzo liczymy na Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niżej opisanych zasad.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Apartamentów stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury obiektu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów.
 3. Apartamenty świadczą usługi noclegowe, zgodnie z przedstawionym w ofercie zakresie.
 4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie obiektu http://www.caminski.pl oraz u personelu obiektu.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Apartamentach.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamentów, a także na stronie www.caminski.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Apartamenty Caminski Delux wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Życzenie przedłużenia doby hotelowej, Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu jak najszybciej. Apartamenty Caminski Delux mogą uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoju.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Apartamentów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 10:00 do godziny 22:00.
 4. Apartamenty Caminski Delux mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu apartamentów lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Apartamenty Caminski Delux lub innych osobach przebywających w Apartamentach.
 5. Rezerwacje przyjmowane są online, mailowo oraz telefonicznie.
 6. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Apartamenty Caminski Delux zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości całego pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji na konto Apartamenty Caminski Delux.
 8. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 10. Opłatę za pobyt należy uregulować w pierwszym dniu przy zameldowaniu.
 11. Do cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 12. Dzieci do 3 roku życia, śpiące z rodzicami na wspólnym łóżku przebywają w Apartamentach bezpłatnie.
 13. Niestawienie się Gościa w Pensjonacie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obsługi obiektu .
 14. Opłata za pobyt liczona jest od pierwszego do ostatniego dnia rezerwacji nawet w przypadku niewykorzystania któregoś z noclegów.
 15. Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład oferty nie wpływa na cenę.

§4 USŁUGI

 1. Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do obsługi obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Apartamenty Caminski Delux mają obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Apartamentach Caminski Delux,
  • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentów Caminski Delux pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych .
 3. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób lub naruszenie bezpieczeństwa.
 4. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu apartamentu oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Apartamenty Caminski Delux mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu..
 6. Wybrane obszary hotelu są monitorowane.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 8. Apartamentom Caminski Delux przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentów Caminski Delux w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTÓW CAMINSKI DELUX

 1. Apartamenty Caminski Delux ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić obsługę Apartamentów o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. – Odpowiedzialność Apartamentów jest ograniczona w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.
 3. Apartamenty Caminski Delux odpowiadają z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Apartamentów.
 4. Apartamenty Caminski Delux zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Apartamentów przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Apartamenty Caminski Delux nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Apartamentów Caminski Delux czy poza terenem Apartamentów Caminski Delux

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
 2. Artykuły spożywcze będą przechowywane tylko przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa obiektu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług w formie pisemnej ( nie później niż 7 dni od jej zaistnienia )
 4. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Apartamentach nie ma możliwości zakwaterowania zwierząt.
 2. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W każdym pokoju i na korytarzach zainstalowane są czujniki dymu. W przypadku aktywowania czujnika z winy Gościa, zostanie on obciążony karą pieniężną w kwocie 200zł za wycofanie zgłoszenia. (poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa właściciel Apartamentów)
 3. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej
 5. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przez Apartamenty Caminski Delux na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej apartamentów Caminski Delux oraz w Apartamentach.
 6. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.
 7. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Apartamenty, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie caminskideluxe.pl
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentów Caminski Delux, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) 2.
 11. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mającym na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Administratora Danych Osobowych
  Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TRADE&CONSULT Dawid Kamiński z siedzibą w Domasławiu, przy ulicy Tynieckiej 14A, 55-040 Kobierzyce, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem  NIP: 883-164-48-79, REGON 932852730 prowadzący działalność gospodarczą ,Apartamenty Caminski Delux pod adresem ul. Nad Potokiem 22F, 57-350 Kudowa i Zdrój, zwana dalej Apartamenty Caminski Delux lub Obiektem. Kontakt z obiektem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rezerwacje@caminski.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Apartamenty Caminski Delux przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.
  Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.
  Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
  1. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane, jak:
   • Imię i Nazwisko;
   • Adres zamieszkania(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   • Numer telefonu;
   • Adres e-mail;
   • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury na przedsiębiorstwo);
   • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu należącego do obiektu);
   • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
   • Nr PESEL;
   • Informacje dotyczące narodowości;
   • Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
   • Informacje dotyczące dzieci klienta (imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość);
   • Data przyjazdu i data wyjazdu klienta;
   • Numer rezerwacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych  (obowiązek GUS i opłata miejscowa). Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła. Będziemy wdzięczni za dopilnowanie, aby dzieci nie przesyłały nam jakichkolwiek danych osobowych bez Państwa zgody (szczególnie przez Internet). Jeżeli to jednak nastąpi, można skontaktować się z Administratorem, aby zapewnić ich usunięcie.
  2. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Imię i Nazwisko;
   • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   • Numer telefonu;
   • Adres e-mail;
   • Numer rezerwacji;
   • Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  3. W celu obsługi programu lojalnościowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Imię i Nazwisko;
   • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   • Numer telefonu;
   • Adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Imię i nazwisko;
   • Firma;
   • Adres zamieszkania lub adres siedziby;
   • Numer NIP;
   • Numer rezerwacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
  5. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Adres e-mail;
   • Numer rezerwacji;
   • Imię i nazwisko;
   • Komentarze lub sugestie gości. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes(w tym przypadku interesem Apartamentów Asia Basia jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Obiektu zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
   • Imię i nazwisko;
   • Adres e-mail;
   • Numer telefonu;
   • Adres IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Apartamentów Caminski Delux jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie obiektu bezpieczeństwa). Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
  7. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Imię i nazwisko;
   • Adres e-mail. Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności            i rozliczalności. W przypadku  gdy  zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO); oraz, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Apartamentów Caminski Delux jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
  8. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
   • Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
   • Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
   • Adres e-mail;
   • Adres IP;
   • Numer rezerwacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Apartamentów Caminski Delux jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
  9. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Apartamentów Caminski Delux przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Data i godzina odwiedzin strony;
   • Rodzaj systemu operacyjnego;
   • Przybliżona lokalizacja;
   • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
   • Czas spędzony na stronie;
   • Odwiedzone podstrony;
   • Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Apartamentów Caminski Delux jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);
  10. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
  11. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   • Adres IP;
   • Data i czas serwera;
   • Informacje o przeglądarce internetowej;
   • Informacje o systemie operacyjnym dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Apartamentów Caminski Delux. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Apartamentów Caminski Delux jest administrowanie stroną internetową);
 3. Cookies     
  1. Obiekt na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.         cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).   
  2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:
   • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
   • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
   • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
   • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to,że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
   • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
   • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
    1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
    2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 4. Prawo wycofania zgody
  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
  2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy postępować zgodnie z punktem 11 podpunkt 5. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. Wymóg podania danych osobowych
  1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
  2. Aby zlecić usługę w Apartamentach Caminski Delux, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 2 ,a niniejszej polityki prywatności.
  3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych firmy wymaganych prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
  4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika naszego obiektu.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  1. W celu zaoferowania klientowi najlepszej obsługi udostępniamy dane osobowe klienta upoważnionym pracownikom obiektu, czyli personelowi obiektu, personelowi zajmującemu się rezerwacjami i korzystającemu z narzędzi do rezerwacji w obiekcie.
  2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym  z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
  3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.
 8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
  2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
  3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacyshield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. d. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
 9. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
  3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
   • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
   • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
   • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
   • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków  z prawa podatkowego;
   • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez  5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
   • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
  4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
  5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
 10. Uprawnienia podmiotów danych
  1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania danych osobowych;
   • usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
   • otrzymania kopii danych;
   • przenoszenia danych osobowych.
  2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem  w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie 2) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
   • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
   • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
  6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób:
   • wysłać e-mail na adres rezerwacje@caminski.pl
   • lub przesłać taką prośbę na adres Administratora – ul. Tyniecka 14a, Domasław,  55-040 Kobierzyce;
   • lub przekazać personelowi obiektu podczas wizyty w którymś z naszych obiektów.
 11. Prawo do wniesienia skargi
  Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. Apartamenty Caminski Delux zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
  3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Gości.
  4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Apartamenty Caminski Delux: caminskideluxe.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
  5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.